Justin Kim – Corpus Christi FC-Sharks – Premier – 240209-080561