Juan Yarala – Plantation FC – Premier – 230305-000573