JohnAnthony Gallina – Javier Velasco Soccer Academy – Premier – 240117-054541